Posted in Self-Driving Car

Transfer Learning

The Four Main Cases When Using Transfer Learning

Transfer learning involves taking a pre-trained neural network and adapting the neural network to a new, different data set.

Depending on both:

 • the size of the new data set, and
 • the similarity of the new data set to the original data set

the approach for using transfer learning will be different. There are four main cases:

 1. new data set is small, new data is similar to original training data
 2. new data set is small, new data is different from original training data
 3. new data set is large, new data is similar to original training data
 4. new data set is large, new data is different from original training data

Four Cases When Using Transfer Learning

A large data set might have one million images. A small data could have two-thousand images. The dividing line between a large data set and small data set is somewhat subjective. Overfitting is a concern when using transfer learning with a small data set.

Images of dogs and images of wolves would be considered similar; the images would share common characteristics. A data set of flower images would be different from a data set of dog images.

Each of the four transfer learning cases has its own approach. In the following sections, we will look at each case one by one.

Demonstration Network

To explain how each situation works, we will start with a generic pre-trained convolutional neural network and explain how to adjust the network for each case. Our example network contains three convolutional layers and three fully connected layers:

General Overview of a Neural Network

Here is an generalized overview of what the convolutional neural network does:

 • the first layer will detect edges in the image
 • the second layer will detect shapes
 • the third convolutional layer detects higher level features

Each transfer learning case will use the pre-trained convolutional neural network in a different way.

Case 1: Small Data Set, Similar Data

Case 1: Small Data Set with Similar Data

If the new data set is small and similar to the original training data:

 • slice off the end of the neural network
 • add a new fully connected layer that matches the number of classes in the new data set
 • randomize the weights of the new fully connected layer; freeze all the weights from the pre-trained network
 • train the network to update the weights of the new fully connected layer

To avoid overfitting on the small data set, the weights of the original network will be held constant rather than re-training the weights.

Since the data sets are similar, images from each data set will have similar higher level features. Therefore most or all of the pre-trained neural network layers already contain relevant information about the new data set and should be kept.

Here’s how to visualize this approach:

Neural Network with Small Data Set, Similar Data

Case 2: Small Data Set, Different Data

Case 2: Small Data Set, Different Data

If the new data set is small and different from the original training data:

 • slice off most of the pre-trained layers near the beginning of the network
 • add to the remaining pre-trained layers a new fully connected layer that matches the number of classes in the new data set
 • randomize the weights of the new fully connected layer; freeze all the weights from the pre-trained network
 • train the network to update the weights of the new fully connected layer

Because the data set is small, overfitting is still a concern. To combat overfitting, the weights of the original neural network will be held constant, like in the first case.

But the original training set and the new data set do not share higher level features. In this case, the new network will only use the layers containing lower level features.

Here is how to visualize this approach:

Neural Network with Small Data Set, Different Data

Case 3: Large Data Set, Similar Data

Case 3: Large Data Set, Similar Data

If the new data set is large and similar to the original training data:

 • remove the last fully connected layer and replace with a layer matching the number of classes in the new data set
 • randomly initialize the weights in the new fully connected layer
 • initialize the rest of the weights using the pre-trained weights
 • re-train the entire neural network

Overfitting is not as much of a concern when training on a large data set; therefore, you can re-train all of the weights.

Because the original training set and the new data set share higher level features, the entire neural network is used as well.

Here is how to visualize this approach:

Neural Network with Large Data Set, Similar Data

Case 4: Large Data Set, Different Data

Case 4: Large Data Set, Different Data

If the new data set is large and different from the original training data:

 • remove the last fully connected layer and replace with a layer matching the number of classes in the new data set
 • retrain the network from scratch with randomly initialized weights
 • alternatively, you could just use the same strategy as the “large and similar” data case

Even though the data set is different from the training data, initializing the weights from the pre-trained network might make training faster. So this case is exactly the same as the case with a large, similar data set.

If using the pre-trained network as a starting point does not produce a successful model, another option is to randomly initialize the convolutional neural network weights and train the network from scratch.

Here is how to visualize this approach:

Neural Network with Large Data Set, Different Data

Posted in Self-Driving Car

Kalman Filter

Trong ví dụ này chúng ta vào một hành trình nhỏ, đầu tiên các bạn cần biết là chiếc xe tự lái của chúng ta sử dụng cảm biến để cảm nhận môi trường.

 tôi sẽ đi sâu vào chi tiết sau đó nhưng không phải bây giờ, trong hình bên dưới các bạn thấy rằng xe tự lái của Google sử dụng một bản đồ đường đi

được vẽ từ trước để tự định vị chính nó trong bản đồ. Nhưng, các bạn có để ý những khu vực màu đỏ trên bản đồ chính là sử dụng tia laze và rađa để theo dõi các phương tiện giao thông khác đang tham gia trên đường.

hôm nay chúng ta sẽ nói về cách tìm những ô tô đang chạy trên đường cùng với ta, lý do phải tìm định vị những chiếc xe này là để không xảy ra tai nạn, vì vậy chúng ta phải giải mã được dữ liệu cảm biến để đưa ra đánh giá không chỉ vị trí của những chiếc xe khác trong bản đồ mà còn cả tốc độ chúng di chuyển.

Nếu chiếc xe của bạn có thể tự lái theo cách cố gắng tránh những va chạm được dự đoán trước, thì điều đó quan trọng không chỉ đối với ô tô mà còn đối với người đi bộ và người đi xe đạp và hiểu những chiếc xe ở đâu và đưa ra dự đoán nơi họ sẽ đến di chuyển là hoàn toàn cần thiết để an toàn lái xe trong dự án xe hơi của Google.

Trong bài giản này mình muốn chia sẻ với các bạn về kỹ thuật theo dõi dấu vết và được gọi là bộ lọc Kalman, đây là một kỹ thuật cực kỳ phổ biến cho ước tính trạng thái chung của một hệ thống.

Lọc Kalman(Kalman Filter) ước tính trạng thái liên tục và kết quả là bộ lọc Kalman cung cấp cho chúng ta một phương trình dự đoán.

Hãy cùng nhau đi qua ví dụ sau đây:

Posted in Self-Driving Car

LeNet for Traffic Sign

Load Data

Load the MNIST data, which comes pre-loaded with TensorFlow.

from tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_data
 mnist = input_data.read_data_sets("MNIST_data/", reshape=False)
 X_train, y_train      = mnist.train.images, mnist.train.labels
 X_validation, y_validation = mnist.validation.images, mnist.validation.labels
 X_test, y_test       = mnist.test.images, mnist.test.labels
 assert(len(X_train) == len(y_train))
 assert(len(X_validation) == len(y_validation))
 assert(len(X_test) == len(y_test))
 print()
 print("Image Shape: {}".format(X_train[0].shape))
 print()
 print("Training Set:  {} samples".format(len(X_train)))
 print("Validation Set: {} samples".format(len(X_validation)))
 print("Test Set:    {} samples".format(len(X_test)))

The MNIST data that TensorFlow pre-loads comes as 28x28x1 images.

However, the LeNet architecture only accepts 32x32xC images, where C is the number of color channels.

In order to reformat the MNIST data into a shape that LeNet will accept, we pad the data with two rows of zeros on the top and bottom, and two columns of zeros on the left and right (28+2+2 = 32).

You do not need to modify this section.

import numpy as np

# Pad images with 0s
X_train   = np.pad(X_train, ((0,0),(2,2),(2,2),(0,0)), 'constant')
X_validation = np.pad(X_validation, ((0,0),(2,2),(2,2),(0,0)), 'constant')
X_test    = np.pad(X_test, ((0,0),(2,2),(2,2),(0,0)), 'constant')
  
print("Updated Image Shape: {}".format(X_train[0].shape))

Visualize Data

View a sample from the dataset.

You do not need to modify this section.

import random
 import numpy as np
 import matplotlib.pyplot as plt
 %matplotlib inline
 index = random.randint(0, len(X_train))
 image = X_train[index].squeeze()
 plt.figure(figsize=(1,1))
 plt.imshow(image, cmap="gray")
 print(y_train[index])

Preprocess Data

Shuffle the training data.

You do not need to modify this section.

from sklearn.utils import shuffle
 X_train, y_train = shuffle(X_train, y_train)

Setup TensorFlow

The EPOCH and BATCH_SIZE values affect the training speed and model accuracy.

You do not need to modify this section.In [ ]:

import tensorflow as tf
EPOCHS <strong>=</strong> 10
BATCH_SIZE <strong>=</strong> 128
TODO: Implement LeNet-5

Implement the LeNet-5 neural network architecture.

This is the only cell you need to edit.

Input

The LeNet architecture accepts a 32x32xC image as input, where C is the number of color channels. Since MNIST images are grayscale, C is 1 in this case.

Architecture

Layer 1: Convolutional. The output shape should be 28x28x6.

Activation. Your choice of activation function.

Pooling. The output shape should be 14x14x6.

Layer 2: Convolutional. The output shape should be 10x10x16.

Activation. Your choice of activation function.

Pooling. The output shape should be 5x5x16.

Flatten. Flatten the output shape of the final pooling layer such that it’s 1D instead of 3D. The easiest way to do is by using tf.contrib.layers.flatten, which is already imported for you.

Layer 3: Fully Connected. This should have 120 outputs.

Activation. Your choice of activation function.

Layer 4: Fully Connected. This should have 84 outputs.

Activation. Your choice of activation function.

Layer 5: Fully Connected (Logits). This should have 10 outputs.

Output

Return the result of the 2nd fully connected layer.

from tensorflow.contrib.layers import flatten
 def LeNet(x):  
   # Arguments used for tf.truncated_normal, randomly defines variables for the weights and biases for each layer
   mu = 0
   sigma = 0.1
 <code># TODO: Layer 1: Convolutional. Input = 32x32x1. Output = 28x28x6. # TODO: Activation. # TODO: Pooling. Input = 28x28x6. Output = 14x14x6. # TODO: Layer 2: Convolutional. Output = 10x10x16. # TODO: Activation. # TODO: Pooling. Input = 10x10x16. Output = 5x5x16. # TODO: Flatten. Input = 5x5x16. Output = 400. # TODO: Layer 3: Fully Connected. Input = 400. Output = 120. # TODO: Activation. # TODO: Layer 4: Fully Connected. Input = 120. Output = 84. # TODO: Activation. # TODO: Layer 5: Fully Connected. Input = 84. Output = 10. return logits</code>

Features and Labels

Train LeNet to classify MNIST data.

x is a placeholder for a batch of input images. y is a placeholder for a batch of output labels.

You do not need to modify this section.

x = tf.placeholder(tf.float32, (None, 32, 32, 1))
y = tf.placeholder(tf.int32, (None))
one_hot_y = tf.one_hot(y, 10)

Posted in Self-Driving Car

Tensor Flow

Throughout this lesson, you’ll apply your knowledge of neural networks on real datasets using TensorFlow (link for China), an open source Deep Learning library created by Google.

You’ll use TensorFlow to classify images from the notMNIST dataset – a dataset of images of English letters from A to J. You can see a few example images below.

Your goal is to automatically detect the letter based on the image in the dataset. You’ll be working on your own computer for this lab, so, first things first, install TensorFlow!

Install

OS X, Linux, Windows

Prerequisites

Intro to TensorFlow requires Python 3.4 or higher and Anaconda. If you don’t meet all of these requirements, please install the appropriate package(s).

Install TensorFlow

You’re going to use an Anaconda environment for this class. If you’re unfamiliar with Anaconda environments, check out the official documentation. More information, tips, and troubleshooting for installing tensorflow on Windows can be found here.

Note: If you’ve already created the environment for Term 1, you shouldn’t need to do so again here!

Run the following commands to setup your environment:

conda create --name=IntroToTensorFlow python=3 anaconda
source activate IntroToTensorFlow
conda install -c conda-forge tensorflow

That’s it! You have a working environment with TensorFlow. Test it out with the code in the Hello, world! section below.

Docker on Windows

Docker instructions were offered prior to the availability of a stable Windows installation via pip or Anaconda. Please try Anaconda first, Docker instructions have been retained as an alternative to an installation via Anaconda.

Install Docker

Download and install Docker from the official Docker website.

Run the Docker Container

Run the command below to start a jupyter notebook server with TensorFlow:

docker run -it -p 8888:8888 gcr.io/tensorflow/tensorflow

Users in China should use the b.gcr.io/tensorflow/tensorflow instead of gcr.io/tensorflow/tensorflow

You can access the jupyter notebook at localhost:8888. The server includes 3 examples of TensorFlow notebooks, but you can create a new notebook to test all your code.

Hello, world!

Try running the following code in your Python console to make sure you have TensorFlow properly installed. The console will print “Hello, world!” if TensorFlow is installed. Don’t worry about understanding what it does. You’ll learn about it in the next section.

import tensorflow as tf

# Create TensorFlow object called tensor
hello_constant = tf.constant('Hello World!')

with tf.Session() as sess:
  # Run the tf.constant operation in the session
  output = sess.run(hello_constant)
  print(output)


Errors

If you’re getting the error tensorflow.python.framework.errors.InvalidArgumentError: Placeholder:0 is both fed and fetched, you’re running an older version of TensorFlow. Uninstall TensorFlow, and reinstall it using the instructions above. For more solutions, check out the Common Problems section.

TensorFlow Math

Getting the input is great, but now you need to use it. You’re going to use basic math functions that everyone knows and loves – add, subtract, multiply, and divide – with tensors. (There’s many more math functions you can check out in the documentation.)

Addition

x = tf.add(5, 2) # 7

You’ll start with the add function. The tf.add() function does exactly what you expect it to do. It takes in two numbers, two tensors, or one of each, and returns their sum as a tensor.

Subtraction and Multiplication

Here’s an example with subtraction and multiplication.

x = tf.subtract(10, 4) # 6
y = tf.multiply(2, 5) # 10

The x tensor will evaluate to 6, because 10 - 4 = 6. The y tensor will evaluate to 10, because 2 * 5 = 10. That was easy!

Converting types

It may be necessary to convert between types to make certain operators work together. For example, if you tried the following, it would fail with an exception:

tf.subtract(tf.constant(2.0),tf.constant(1)) # Fails with ValueError: Tensor conversion requested dtype float32 for Tensor with dtype int32: 

That’s because the constant 1 is an integer but the constant 2.0 is a floating point value and subtract expects them to match.

In cases like these, you can either make sure your data is all of the same type, or you can cast a value to another type. In this case, converting the 2.0 to an integer before subtracting, like so, will give the correct result:

tf.subtract(tf.cast(tf.constant(2.0), tf.int32), tf.constant(1))  # 1

Quiz

Let’s apply what you learned to convert an algorithm to TensorFlow. The code below is a simple algorithm using division and subtraction. Convert the following algorithm in regular Python to TensorFlow and print the results of the session. You can use tf.constant() for the values 102, and 1.

Posted in Self-Driving Car

Convolution Networks

Understanding of Convolutional Neural Network (CNN) — Deep Learning

In neural networks, Convolutional neural network (ConvNets or CNNs) is one of the main categories to do images recognition, images classifications. Objects detections, recognition faces etc., are some of the areas where CNNs are widely used.

CNN image classifications takes an input image, process it and classify it under certain categories (Eg., Dog, Cat, Tiger, Lion). Computers sees an input image as array of pixels and it depends on the image resolution. Based on the image resolution, it will see h x w x d( h = Height, w = Width, d = Dimension ). Eg., An image of 6 x 6 x 3 array of matrix of RGB (3 refers to RGB values) and an image of 4 x 4 x 1 array of matrix of grayscale image.

Image for post
Figure 1 : Array of RGB Matrix

Technically, deep learning CNN models to train and test, each input image will pass it through a series of convolution layers with filters (Kernals), Pooling, fully connected layers (FC) and apply Softmax function to classify an object with probabilistic values between 0 and 1. The below figure is a complete flow of CNN to process an input image and classifies the objects based on values.

Image for post
Figure 2 : Neural network with many convolutional layers

Convolution Layer

Convolution is the first layer to extract features from an input image. Convolution preserves the relationship between pixels by learning image features using small squares of input data. It is a mathematical operation that takes two inputs such as image matrix and a filter or kernel.

Image for post
Figure 3: Image matrix multiplies kernel or filter matrix

Consider a 5 x 5 whose image pixel values are 0, 1 and filter matrix 3 x 3 as shown in below

Image for post
Figure 4: Image matrix multiplies kernel or filter matrix

Then the convolution of 5 x 5 image matrix multiplies with 3 x 3 filter matrix which is called “Feature Map” as output shown in below

Image for post
Figure 5: 3 x 3 Output matrix

Convolution of an image with different filters can perform operations such as edge detection, blur and sharpen by applying filters. The below example shows various convolution image after applying different types of filters (Kernels).

Image for post
Figure 7 : Some common filters

Strides

Stride is the number of pixels shifts over the input matrix. When the stride is 1 then we move the filters to 1 pixel at a time. When the stride is 2 then we move the filters to 2 pixels at a time and so on. The below figure shows convolution would work with a stride of 2.

Image for post
Figure 6 : Stride of 2 pixels

Padding

Sometimes filter does not fit perfectly fit the input image. We have two options:

 • Pad the picture with zeros (zero-padding) so that it fits
 • Drop the part of the image where the filter did not fit. This is called valid padding which keeps only valid part of the image.

Non Linearity (ReLU)

ReLU stands for Rectified Linear Unit for a non-linear operation. The output is ƒ(x) = max(0,x).

Why ReLU is important : ReLU’s purpose is to introduce non-linearity in our ConvNet. Since, the real world data would want our ConvNet to learn would be non-negative linear values.

Image for post
Figure 7 : ReLU operation

There are other non linear functions such as tanh or sigmoid that can also be used instead of ReLU. Most of the data scientists use ReLU since performance wise ReLU is better than the other two.

Pooling Layer

Pooling layers section would reduce the number of parameters when the images are too large. Spatial pooling also called subsampling or downsampling which reduces the dimensionality of each map but retains important information. Spatial pooling can be of different types:

 • Max Pooling
 • Average Pooling
 • Sum Pooling

Max pooling takes the largest element from the rectified feature map. Taking the largest element could also take the average pooling. Sum of all elements in the feature map call as sum pooling.

Image for post
Figure 8 : Max Pooling

Fully Connected Layer

The layer we call as FC layer, we flattened our matrix into vector and feed it into a fully connected layer like a neural network.

Image for post
Figure 9 : After pooling layer, flattened as FC layer

In the above diagram, the feature map matrix will be converted as vector (x1, x2, x3, …). With the fully connected layers, we combined these features together to create a model. Finally, we have an activation function such as softmax or sigmoid to classify the outputs as cat, dog, car, truck etc.,

Image for post
Figure 10 : Complete CNN architecture

Summary

 • Provide input image into convolution layer
 • Choose parameters, apply filters with strides, padding if requires. Perform convolution on the image and apply ReLU activation to the matrix.
 • Perform pooling to reduce dimensionality size
 • Add as many convolutional layers until satisfied
 • Flatten the output and feed into a fully connected layer (FC Layer)
 • Output the class using an activation function (Logistic Regression with cost functions) and classifies images.

In the next post, I would like to talk about some popular CNN architectures such as AlexNet, VGGNet, GoogLeNet, and ResNet.

Posted in Self-Driving Car

Neural Network

Perhaps the hottest topic in the world right now is artificial intelligence. When people talk about this, they often talk about machine learning, and specifically, neural networks.

Now, neural networks should be familiar with you. If you put your hands like this, left and right, do it, then between your hands is a big neural network called your brain with something like 10 to 11 neurons, is crazy. What people have done in the last decades kind of abstracted this big mass in your brain into a basis set of equations that emulate a network of artificial neurons. Then people have invented ways to train these systems based on data.

So, rather than instructing a machine with rules like a piece of software, these neural networks are trained based on data.

So, you’re going to learn the very basics for now, perception, backpropagation, terminology that doesn’t make sense yet, but by the end of this unit, you should be able to write and code and train your own neural network.

That’s is so fun!

A Note on Deep Learning

The following lessons contain introductory and intermediate material on neural networks, building a neural network from scratch, using TensorFlow, and Convolutional Neural Networks:

 • Neural Networks
 • TensorFlow
 • Deep Neural Networks
 • Convolutional Neural Networks

Linear to Logistic Regression

Linear regression helps predict values on a continuous spectrum, like predicting what the price of a house will be.

How about classifying data among discrete classes?

Here are examples of classification tasks:

 • Determining whether a patient has cancer
 • Identifying the species of a fish
 • Figuring out who’s talking on a conference call

Classification problems are important for self-driving cars. Self-driving cars might need to classify whether an object crossing the road is a car, pedestrian, and a bicycle. Or they might need to identify which type of traffic sign is coming up, or what a stop light is indicating.

In the next video, Luis will demonstrate a classification algorithm called “logistic regression”. He’ll use logistic regression to predict whether a student will be accepted to a university.

Linear regression leads to logistic regression and ultimately neural networks, a more advanced classification tool.

QuiZ:

So let’s say we’re studying the housing market and our task is to predict the price of a house given its size. So we have a small house that costs $70,000 and a big house that costs $160,000.

We’d like to estimate the price of these medium-sized house over here. So how do we do it?

Well, first we put them in a grid where the x-axis represents the size of the house in square feet and the y-axis represents the price of the house. And to help us out, we have collected some previous data in the form of these blue dots.

These are other houses that we’ve looked at and we’ve recorded their prices with respect to their size. And here we can see the small house is priced at $70,000 and the big one at $160,000.

Now it’s time for a small quiz.

What do you think is the best estimate for the price of the medium house given this data?

Would it be $80,000, $120,000 or $190,000?

Yes you are right: The answer is 120,000. But how we do that?

Well to help us out, we can see that these points can form a line. And we can draw the line that best fits this data. Now on this line, we can see that our best guess for the price of the house is this point here over the line which corresponds to $120000.

So if you said $120000, that is correct.

This method is known as linear regression. You can think of linear regression as a painter who would look at your data and draw the best fitting line through it. And you may ask, “How do we find this line?”

Well, that’s what the rest of the section will be about.

Linear to Logistic Regression

Linear regression helps predict values on a continuous spectrum, like predicting what the price of a house will be.

How about classifying data among discrete classes?

Here are examples of classification tasks:

 • Determining whether a patient has cancer
 • Identifying the species of a fish
 • Figuring out who’s talking on a conference call

Classification problems are important for self-driving cars. Self-driving cars might need to classify whether an object crossing the road is a car, pedestrian, and a bicycle. Or they might need to identify which type of traffic sign is coming up, or what a stop light is indicating.

In the next video, I will demonstrate a classification algorithm called “logistic regression”. I’ll use logistic regression to predict whether a student will be accepted to a university.

Linear regression leads to logistic regression and ultimately neural networks, a more advanced classification tool.

Problem:

So, let’s start with one classification example.

Let’s say we are the admissions office at a university and our job is to accept or reject students. So, in order to evaluate students, we have two pieces of information, the results of a test and their grades in school.

So, let’s take a look at some sample students. We’ll start with Student 1 who got 9 out of 10 in the test and 8 out of 10 in the grades. That student did quite well and got accepted. Then we have Student 2 who got 3 out of 10 in the test and 4 out of 10 in the grades, and that student got rejected.

And now, we have a new Student 3 who got 7 out of 10 in the test and 6 out of 10 in the grades, and we’re wondering if the student gets accepted or not. So, our first way to find this out is to plot students in a graph with the horizontal axis corresponding to the score on the test and the vertical axis corresponding to the grades, and the students would fit here.

The students who got three and four gets located in the point with coordinates (3,4), and the student who got nine and eight gets located in the point with coordinates (9,8).

And now we’ll do what we do in most of our algorithms, which is to look at the previous data.

This is how the previous data looks. These are all the previous students who got accepted or rejected.

The blue points correspond to students that got accepted, and the red points to students that got rejected.

So we can see in this diagram that the students would did well in the test and grades are more likely to get accepted, and the students who did poorly in both are more likely to get rejected.

So let’s start with a quiz.

The quiz says, does the Student 3 get accepted or rejected?

What do you think?

The answer is: Student 3 is pass.

Correct. Well, it seems that this data can be nicely separated by a line which is this line over here,

and it seems that most students over the line get accepted and most students under the line get rejected.

So this line is going to be our model. The model makes a couple of mistakes since there area few blue points that are under the line and a few red points over the line. But we’re not going to care about those. I will say that it’s safe to predict that if a point is over the line the student gets accepted and if it’s under the line then the student gets rejected.

So based on this model we’ll look at the new student that we see that they are over here at the point 7:6 which is above the line. So we can assume with some confidence that the student gets accepted. so if you answered yes, that’s the correct answer.

And now a question arises. The question is, how do we find this line?

So we can kind of eyeball it. But the computer can’t. We’ll dedicate the rest of the session to show you algorithms that will find this line, not only for this example, but for much more general and complicated cases. But we will talk about that in my next post. See you later!

Posted in Self-Driving Car

Advance Computer Vision

Processing Each Image

In this chapter, the first thing you’ll do is to compute the camera calibration matrix and distortion coefficients. You only need to compute these once, and then you’ll apply them to undistort each new frame. Next, you’ll apply thresholds to create a binary image and then apply a perspective transform.

Thresholding

You’ll want to try out various combinations of color and gradient thresholds to generate a binary image where the lane lines are clearly visible. There’s more than one way to achieve a good result, but for example, given the image above, the output you’re going for should look something like this:

Perspective Transform

Next, you want to identify four source points for your perspective transform. In this case, you can assume the road is a flat plane. This isn’t strictly true, but it can serve as an approximation for this project. You would like to pick four points in a trapezoidal shape (similar to region masking) that would represent a rectangle when looking down on the road from above.

The easiest way to do this is to investigate an image where the lane lines are straight, and find four points lying along the lines that, after perspective transform, make the lines look straight and vertical from a bird’s eye view perspective.

Here’s an example of the result you are going for with straight lane lines:

Now for curved lines

Those same four source points will now work to transform any image (again, under the assumption that the road is flat and the camera perspective hasn’t changed). When applying the transform to new images, the test of whether or not you got the transform correct, is that the lane lines should appear parallel in the warped images, whether they are straight or curved.

Here’s an example of applying a perspective transform to your thresholded binary image, using the same source and destination points as above, showing that the curved lines are (more or less) parallel in the transformed image:

Locate the Lane Lines

Thresholded and perspective transformed image

You now have a thresholded warped image and you’re ready to map out the lane lines! There are many ways you could go about this, but here’s one example of how you might do it:

Line Finding Method: Peaks in a Histogram

After applying calibration, thresholding, and a perspective transform to a road image, you should have a binary image where the lane lines stand out clearly. However, you still need to decide explicitly which pixels are part of the lines and which belong to the left line and which belong to the right line.

Plotting a histogram of where the binary activations occur across the image is one potential solution for this. In the quiz below, let’s take a couple quick steps to create our histogram!

123456789101112131415161718192021222324import numpy as npimport matplotlib.image as mpimgimport matplotlib.pyplot as plt# Load our image# `mpimg.imread` will load .jpg as 0-255, so normalize back to 0-1img = mpimg.imread(‘warped_example.jpg’)/255print(img.shape)def hist(img): # TO-DO: Grab only the bottom half of the image # Lane lines are likely to be mostly vertical nearest to the car bottom_half = img[img.shape[0]//2:,:] print(bottom_half) # TO-DO: Sum across image pixels vertically – make sure to set `axis` # i.e. the highest areas of vertical lines should be larger values histogram = np.sum(bottom_half, axis = 0) return histogram# Create histogram of image binary activationshistogram = hist(img)# Visualize the resulting histogramplt.plot(histogram)

 • RESET QUIZ
 • TEST RUN
 • SUBMIT ANSWER
Here’s the approach I took.

I take a histogram along all the columns in the lower half of the image like this:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

histogram = np.sum(img[img.shape[0]//2:,:], axis=0)
plt.plot(histogram)

The result looks like this:

Sliding Window

With this histogram we are adding up the pixel values along each column in the image. In our thresholded binary image, pixels are either 0 or 1, so the two most prominent peaks in this histogram will be good indicators of the x-position of the base of the lane lines. We can use that as a starting point for where to search for the lines. From that point, we can use a sliding window, placed around the line centers, to find and follow the lines up to the top of the frame.

Implement Sliding Windows and Fit a Polynomial

As shown in the previous animation, we can use the two highest peaks from our histogram as a starting point for determining where the lane lines are, and then use sliding windows moving upward in the image (further along the road) to determine where the lane lines go.

Split the histogram for the two lines

The first step we’ll take is to split the histogram into two sides, one for each lane line.

import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# Assuming you have created a warped binary image called "binary_warped"
# Take a histogram of the bottom half of the image
histogram = np.sum(binary_warped[binary_warped.shape[0]//2:,:], axis=0)
# Create an output image to draw on and visualize the result
out_img = np.dstack((binary_warped, binary_warped, binary_warped))*255
# Find the peak of the left and right halves of the histogram
# These will be the starting point for the left and right lines
midpoint = np.int(histogram.shape[0]//2)
leftx_base = np.argmax(histogram[:midpoint])
rightx_base = np.argmax(histogram[midpoint:]) + midpoint

Note that in the above, we also create out_img to help with visualizing our output later on.

Set up windows and window hyperparameters

Our next step is to set a few hyperparameters related to our sliding windows, and set them up to iterate across the binary activations in the image. We have some base hyperparameters below, but don’t forget to try out different values in your own implementation to see what works best!

# HYPERPARAMETERS
# Choose the number of sliding windows
nwindows = 9
# Set the width of the windows +/- margin
margin = 100
# Set minimum number of pixels found to recenter window
minpix = 50

# Set height of windows - based on nwindows above and image shape
window_height = np.int(binary_warped.shape[0]//nwindows)
# Identify the x and y positions of all nonzero (i.e. activated) pixels in the image
nonzero = binary_warped.nonzero()
nonzeroy = np.array(nonzero[0])
nonzerox = np.array(nonzero[1])
# Current positions to be updated later for each window in nwindows
leftx_current = leftx_base
rightx_current = rightx_base

# Create empty lists to receive left and right lane pixel indices
left_lane_inds = []
right_lane_inds = []

Iterate through nwindows to track curvature

Now that we’ve set up what the windows look like and have a starting point, we’ll want to loop for nwindows, with the given window sliding left or right if it finds the mean position of activated pixels within the window to have shifted.

You’ll implement this part in the quiz below, but here’s a few steps to get you started:

 1. Loop through each window in nwindows
 2. Find the boundaries of our current window. This is based on a combination of the current window’s starting point (leftx_current and rightx_current), as well as the margin you set in the hyperparameters.
 3. Use cv2.rectangle to draw these window boundaries onto our visualization image out_img. This is required for the quiz, but you can skip this step in practice if you don’t need to visualize where the windows are.
 4. Now that we know the boundaries of our window, find out which activated pixels from nonzeroy and nonzerox above actually fall into the window.
 5. Append these to our lists left_lane_inds and right_lane_inds.
 6. If the number of pixels you found in Step 4 are greater than your hyperparameter minpix, re-center our window (i.e. leftx_current or rightx_current) based on the mean position of these pixels.

Fit a polynomial

Now that we have found all our pixels belonging to each line through the sliding window method, it’s time to fit a polynomial to the line. First, we have a couple small steps to ready our pixels.

# Concatenate the arrays of indices (previously was a list of lists of pixels)
left_lane_inds = np.concatenate(left_lane_inds)
right_lane_inds = np.concatenate(right_lane_inds)

# Extract left and right line pixel positions
leftx = nonzerox[left_lane_inds]
lefty = nonzeroy[left_lane_inds] 
rightx = nonzerox[right_lane_inds]
righty = nonzeroy[right_lane_inds]

We’ll let you implement the function for the polynomial in the quiz below using np.polyfit.

# Assuming we have `left_fit` and `right_fit` from `np.polyfit` before
# Generate x and y values for plotting
ploty = np.linspace(0, binary_warped.shape[0]-1, binary_warped.shape[0])
left_fitx = left_fit[0]*ploty**2 + left_fit[1]*ploty + left_fit[2]
right_fitx = right_fit[0]*ploty**2 + right_fit[1]*ploty + right_fit[2]

Take note of how we fit the lines above – while normally you calculate a y-value for a given x, here we do the opposite. Why? Because we expect our lane lines to be (mostly) vertically-oriented.

Image for post
The ‘S’ channel, or Saturation, with binary activation
Image for post
A few more thresholds (left) for activation, with the resulting perspective transformation
Image for post
Sliding windows and a decent-looking result
Posted in Self-Driving Car

Region Masking

In the last exercise, we alredy know how select the color of the lane on highway, this is very important for the camera of self-driving car. In this case, I’ll assume that the front facing camera that took the image is mounted in a fixed position on the car, such that the lane lines will always appear in the same general region of the image. Next, I’ll take advantage of this by adding a criterion to only consider pixels for color selection in the region where we expect to find the lane lines.

Check out the code below. The variables left_bottomright_bottom, and apex represent the vertices of a triangular region that I would like to retain for my color selection, while masking everything else out. Here I’m using a triangular mask to illustrate the simplest case, but later you’ll use a quadrilateral, and in principle, you could use any polygon.

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
import numpy as np

# Read in the image and print some stats
image = mpimg.imread('test.jpg')
print('This image is: ', type(image), 
     'with dimensions:', image.shape)

# Pull out the x and y sizes and make a copy of the image
ysize = image.shape[0]
xsize = image.shape[1]
region_select = np.copy(image)

# Define a triangle region of interest 
# Keep in mind the origin (x=0, y=0) is in the upper left in image processing
# Note: if you run this code, you'll find these are not sensible values!!
# But you'll get a chance to play with them soon in a quiz 
left_bottom = [0, 539]
right_bottom = [900, 300]
apex = [400, 0]

# Fit lines (y=Ax+B) to identify the 3 sided region of interest
# np.polyfit() returns the coefficients [A, B] of the fit
fit_left = np.polyfit((left_bottom[0], apex[0]), (left_bottom[1], apex[1]), 1)
fit_right = np.polyfit((right_bottom[0], apex[0]), (right_bottom[1], apex[1]), 1)
fit_bottom = np.polyfit((left_bottom[0], right_bottom[0]), (left_bottom[1], right_bottom[1]), 1)

# Find the region inside the lines
XX, YY = np.meshgrid(np.arange(0, xsize), np.arange(0, ysize))
region_thresholds = (YY > (XX*fit_left[0] + fit_left[1])) & \
          (YY > (XX*fit_right[0] + fit_right[1])) & \
          (YY < (XX*fit_bottom[0] + fit_bottom[1]))

# Color pixels red which are inside the region of interest
region_select[region_thresholds] = [255, 0, 0]

# Display the image
plt.imshow(region_select)

# uncomment if plot does not display
# plt.show()

Combining Color and Region Selections

Now you’ve seen how to mask out a region of interest in an image. Next, let’s combine the mask and color selection to pull only the lane lines out of the image.

Check out the code below. Here we’re doing both the color and region selection steps, requiring that a pixel meet both the mask and color selection requirements to be retained.

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
import numpy as np

# Read in the image
image = mpimg.imread('test.jpg')

# Grab the x and y sizes and make two copies of the image
# With one copy we'll extract only the pixels that meet our selection,
# then we'll paint those pixels red in the original image to see our selection 
# overlaid on the original.
ysize = image.shape[0]
xsize = image.shape[1]
color_select= np.copy(image)
line_image = np.copy(image)

# Define our color criteria
red_threshold = 0
green_threshold = 0
blue_threshold = 0
rgb_threshold = [red_threshold, green_threshold, blue_threshold]

# Define a triangle region of interest (Note: if you run this code, 
# Keep in mind the origin (x=0, y=0) is in the upper left in image processing
# you'll find these are not sensible values!!
# But you'll get a chance to play with them soon in a quiz 😉
left_bottom = [0, 539]
right_bottom = [900, 300]
apex = [400, 0]

fit_left = np.polyfit((left_bottom[0], apex[0]), (left_bottom[1], apex[1]), 1)
fit_right = np.polyfit((right_bottom[0], apex[0]), (right_bottom[1], apex[1]), 1)
fit_bottom = np.polyfit((left_bottom[0], right_bottom[0]), (left_bottom[1], right_bottom[1]), 1)

# Mask pixels below the threshold
color_thresholds = (image[:,:,0] < rgb_threshold[0]) | \
          (image[:,:,1] < rgb_threshold[1]) | \
          (image[:,:,2] < rgb_threshold[2])

# Find the region inside the lines
XX, YY = np.meshgrid(np.arange(0, xsize), np.arange(0, ysize))
region_thresholds = (YY > (XX*fit_left[0] + fit_left[1])) & \
          (YY > (XX*fit_right[0] + fit_right[1])) & \
          (YY < (XX*fit_bottom[0] + fit_bottom[1]))
# Mask color selection
color_select[color_thresholds] = [0,0,0]
# Find where image is both colored right and in the region
line_image[~color_thresholds & region_thresholds] = [255,0,0]

# Display our two output images
plt.imshow(color_select)
plt.imshow(line_image)

# uncomment if plot does not display
# plt.show()

In the next quiz, you can vary your color selection and the shape of your region mask (vertices of a triangle left_bottomright_bottom, and apex), such that you pick out the lane lines and nothing else.

After combine region-making and color-classification:

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
import numpy as np

# Read in the image
image = mpimg.imread('test.jpg')

# Grab the x and y size and make a copy of the image
ysize = image.shape[0]
xsize = image.shape[1]
color_select = np.copy(image)
line_image = np.copy(image)

# Define color selection criteria
# MODIFY THESE VARIABLES TO MAKE YOUR COLOR SELECTION
red_threshold = 200
green_threshold = 200
blue_threshold = 200

rgb_threshold = [red_threshold, green_threshold, blue_threshold]

# Define the vertices of a triangular mask.
# Keep in mind the origin (x=0, y=0) is in the upper left
# MODIFY THESE VALUES TO ISOLATE THE REGION 
# WHERE THE LANE LINES ARE IN THE IMAGE
left_bottom = [115, 540]
right_bottom = [800, 540]
apex = [455, 300]

# Perform a linear fit (y=Ax+B) to each of the three sides of the triangle
# np.polyfit returns the coefficients [A, B] of the fit
fit_left = np.polyfit((left_bottom[0], apex[0]), (left_bottom[1], apex[1]), 1)
fit_right = np.polyfit((right_bottom[0], apex[0]), (right_bottom[1], apex[1]), 1)
fit_bottom = np.polyfit((left_bottom[0], right_bottom[0]), (left_bottom[1], right_bottom[1]), 1)

# Mask pixels below the threshold
color_thresholds = (image[:,:,0] < rgb_threshold[0]) | \
          (image[:,:,1] < rgb_threshold[1]) | \
          (image[:,:,2] < rgb_threshold[2])

# Find the region inside the lines
XX, YY = np.meshgrid(np.arange(0, xsize), np.arange(0, ysize))
region_thresholds = (YY > (XX*fit_left[0] + fit_left[1])) & \
          (YY > (XX*fit_right[0] + fit_right[1])) & \
          (YY < (XX*fit_bottom[0] + fit_bottom[1]))
          
# Mask color and region selection
color_select[color_thresholds | ~region_thresholds] = [0, 0, 0]
# Color pixels red where both color and region selections met
line_image[~color_thresholds & region_thresholds] = [255, 0, 0]

# Display the image and show region and color selections
plt.imshow(image)
x = [left_bottom[0], right_bottom[0], apex[0], left_bottom[0]]
y = [left_bottom[1], right_bottom[1], apex[1], left_bottom[1]]
plt.plot(x, y, 'b--', lw=4)
plt.imshow(color_select)
plt.imshow(line_image)

Final result we have:

Posted in Self-Driving Car

Canny Edge Detection in Action

Now that you have a conceptual grasp on how the Canny algorithm works, it’s time to use it to find the edges of the lane lines in an image of the road. So let’s give that a try.

First, we need to read in an image:

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
image = mpimg.imread('exit-ramp.jpg')
plt.imshow(image)

Here we have an image of the road, and it’s fairly obvious by eye where the lane lines are, but what about using computer vision?

Let’s go ahead and convert to grayscale.

import cv2 #bringing in OpenCV libraries
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY) #grayscale conversion
plt.imshow(gray, cmap='gray')

Let’s try our Canny edge detector on this image. This is where OpenCV gets useful. First, we’ll have a look at the parameters for the OpenCV Canny function. You will call it like this:

edges = cv2.Canny(gray, low_threshold, high_threshold)

In this case, you are applying Canny to the image gray and your output will be another image called edgeslow_threshold and high_threshold are your thresholds for edge detection.

The algorithm will first detect strong edge (strong gradient) pixels above the high_threshold, and reject pixels below the low_threshold. Next, pixels with values between the low_threshold and high_threshold will be included as long as they are connected to strong edges. The output edges is a binary image with white pixels tracing out the detected edges and black everywhere else. See the OpenCV Canny Docs for more details.

What would make sense as a reasonable range for these parameters? In our case, converting to grayscale has left us with an 8-bit image, so each pixel can take 2^8 = 256 possible values. Hence, the pixel values range from 0 to 255.

This range implies that derivatives (essentially, the value differences from pixel to pixel) will be on the scale of tens or hundreds. So, a reasonable range for your threshold parameters would also be in the tens to hundreds.

As far as a ratio of low_threshold to high_thresholdJohn Canny himself recommended a low to high ratio of 1:2 or 1:3.

We’ll also include Gaussian smoothing, before running Canny, which is essentially a way of suppressing noise and spurious gradients by averaging (check out the OpenCV docs for GaussianBlur). cv2.Canny() actually applies Gaussian smoothing internally, but we include it here because you can get a different result by applying further smoothing (and it’s not a changeable parameter within cv2.Canny()!).

You can choose the kernel_size for Gaussian smoothing to be any odd number. A larger kernel_size implies averaging, or smoothing, over a larger area. The example in the previous lesson was kernel_size = 3.

Note: If this is all sounding complicated and new to you, don’t worry! We’re moving pretty fast through the material here, because for now we just want you to be able to use these tools. If you would like to dive into the math underpinning these functions, please check out the free Udacity course, Intro to Computer Vision, where the third lesson covers Gaussian filters and the sixth and seventh lessons cover edge detection.

#doing all the relevant imports
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
import numpy as np
import cv2

# Read in the image and convert to grayscale
image = mpimg.imread('exit-ramp.jpg')
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

# Define a kernel size for Gaussian smoothing / blurring
# Note: this step is optional as cv2.Canny() applies a 5x5 Gaussian internally
kernel_size = 3
blur_gray = cv2.GaussianBlur(gray,(kernel_size, kernel_size), 0)

# Define parameters for Canny and run it
# NOTE: if you try running this code you might want to change these!
low_threshold = 1
high_threshold = 10
edges = cv2.Canny(blur_gray, low_threshold, high_threshold)

# Display the image
plt.imshow(edges, cmap='Greys_r')

Here I’ve called the OpenCV function Canny on a Gaussian-smoothed grayscaled image called blur_gray and detected edges with thresholds on the gradient of high_threshold, and low_threshold.

In the next quiz you’ll get to try this on your own and mess around with the parameters for the Gaussian smoothing and Canny Edge Detection to optimize for detecting the lane lines and not a lot of other stuff.