Home

This blog using: Tiếng Việt & English

cyber GIF by Sandia National Labs

Thanh Nguyen

Software Developer/ DevOps

Hi, I’m Thanh, a Devops Engineer who loves building infrastructure and monitoring system. I recently working on a Cloud project by Volkswagen using Amazon Web Services that provide an environment for application and streaming data for connected cars by AUDI. I’d love to combine my passion for learning and teaching with my software development skills to continue building great and helpful products for people. This blog is use for sharing my code and experiment after 5 years working in IT, you can read, download code, all FREE!

Xin chào, tôi là Thanh, Kỹ sư Devops, tôi có kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng và hệ thống monitoring. Gần đây, tôi đang làm việc trong một dự án Đám mây của Volkswagen bằng cách sử dụng Dịch vụ Web của Amazon cung cấp môi trường cho ứng dụng và truyền dữ liệu cho các ô tô tự hành của AUDI. Tôi muốn kết hợp niềm đam mê học tập và giảng dạy với kỹ năng phát triển phần mềm của mình để tiếp tục tạo ra những sản phẩm hữu ích và tuyệt vời cho mọi người. Blog này được sử dụng để chia sẻ code và kiến thức của tôi sau 5 năm làm việc trong lĩnh vực CNTT, bạn có thể đọc, tải mã xuống, hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Advertisement