Posted in DevOps

Bash Script

Đặt vấn đề

Có bao giờ bạn cảm thấy mất thời gian và công sức khi cứ phải lặp lại thao tác gõ những lệnh dài dòng và khó nhớ trên Terminal . Và bạn muốn viết những câu lệnh đó ở một chỗ nào đó và sau chỉ cần lấy ra chạy

Giải pháp cho bạn là hãy viết một file script ( file .sh trên mồi trường linux và .bat trên môi trường window ) chỉ cần viết 1 lần và có thể chạy bất kỳ khi nào

1) Cấu trúc file bash

Dòng đâu tiên và bắt buộc với một file bash với đuôi mở rộng là .sh ( trên Linux ) hoặc .bat trên Window ) là câu lệnh này

#!/bin/bash#

// tiếp theo là những câu lệnh thực thi  

VD : myscript.sh

#!/bin/bash
echo Hello 
// in ra màn hình terminal chứ Hello 

Để run file này đơn giản trên màn hình terminal chỉ cần chạy ./myscript.sh

2) Các biến trong file bash

Có 2 kiểu biến trong file bash

  • Setting a value for a variable.
  • Reading the value for a variable.

Đơn giản khi chúng ta cần tham chiều và để đọc giá trị của biên đó thì ta dùng Reading the value với cú pháp thêm dấu $ trước tên biến Khi chúng ta muốn gán giá trị cho biến thì ta dùng Setting a value chỉ cần bỏ dấu $ đằng trước đi là được

Một số biến của hệ thống như :

$0- Tên của file  Bash script.
$1 - $9 - lần lượt là các đối số truyền vào cho file Bash script.
$# - Số lượng các  arguments chúng ta truyền vào cho file the Bash script.
$@ - Tất cả các đối số cung cấp cho file  Bash script.
$? - Trạng thái của câu lệnh thực hiện gần nhất ( 0 -> true , 1 -> false ) 
$$ - ID của script hiện tại .

VD :

#!/bin/bash
arg=$1
echo arguments1 = $arg

Run file : ./myscript.sh 123 với 123 là giá trị argument truyền vào

màn hình sẽ in ra kết quả như sau :

nambd@nambd-HP:~/Desktop$ bash ./myscipt.sh  123
arguments1 = 123

3) Input trong file bash

Như ví dụ bên trên mình đang truyển giá trị theo kiểu Command line arguments

Một cách khác là mình sẽ dùng cách Ask the User for Input

Cú pháp :

read value

VD :

nambd@nambd-HP:~/Desktop$ bash ./myscipt.sh 
Enter your name :
Hihi
Your name is Hihi

Một số option

-p : thêm dấu nhắc nhập lệnh -s : ẩn đi giá trị bạn nhập

#!/bin/bash

read -p 'Username: ' uservar
read -sp 'Password: ' passvar 
echo Username : $uservar Password : $passvar 

Khi bạn muốn nhập nhiều gía trị :

read var1 var2 var3 

4) If , If else Statements

Cậu lệnh điều kiện

Cú pháp

if [ <some test> ]
then
<commands>
else
<other commands>
fi

VD :

#!/bin/bash

if [ $# -eq 1 ] // kiêm tra số lượng các argument 
then
nl $1
else
//some action 
fi

Hoặc câu lệnh elif

if [ <some test> ]
then
<commands>
elif [ <some test> ] 
then
<different commands>
else
<other commands>
fi

VD :

#!/bin/bash

if [ $1 -ge 18 ]
then
echo You may go to the party.
elif [ $2 == 'yes' ]
then
echo You may go to the party but be back before midnight.
else
echo You may not go to the party.
fi

Boolean Operations gồm có

  • and – &&
  • or – ||

VD

if [ -r $1 ] && [ -s $1 ]
then
echo This file is useful.
fi

5) Case Statements

Cú pháp :

case <variable> in
<pattern 1>)
<commands>
;;
<pattern 2>)
<other commands>
;;
esac

VD :

#!/bin/bash
case $1 in
start)
echo starting
;;
stop)
echo stoping
;;
restart)
echo restarting
;;
*)
echo don\'t know
;;
esac

Tổng kết

Ok .Chăc chỉ cần như này là các bạn đã có thể áp dụng để chạy nhiều câu lệnh trên terminal dung bash script rồi Phần này mình xin dừng lại ở đây , phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu về vòng lắp và function trong Bash Script

Advertisement

Author:

My name is Truong Thanh, graduated Master of Information Technology and Artificial Intelligent in Frankfurt University,Germany. I create this Blog to share my experience about life, study, travel...with friend who have the same hobbies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s