Posted in Self-Driving Car

Program an Autonomous Vehicle

Thiết lập dự án Dự án sẽ yêu cầu sử dụng Ubuntu Linux (hệ điều hành của Carla) và một trình mô phỏng mới. Để giảm bớt khó khăn khi cài đặt, chúng tôi đã cung cấp Không gian làm việc trong trình duyệt để bạn làm việc. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cho Workspace và chính Workspace sau trong bài học này. Nếu bạn không muốn sử dụng Không gian làm việc, hãy làm theo các bước bên dưới để thiết lập: Bởi vì ROS được sử dụng, bạn sẽ cần sử dụng Ubuntu để phát triển và kiểm tra mã dự án của mình. Bạn có thể sử dụng Ubuntu 14.04 với ROS Indigo Ubuntu 16.04 với ROS Kinetic Bạn có thể sử dụng cài đặt Ubuntu hoặc máy ảo của riêng mình (không được hỗ trợ) hoặc bạn có thể sử dụng VM được cung cấp trong Máy ảo của bạn trong bài học “Giới thiệu về ROS”. Máy ảo được cung cấp đã cài đặt sẵn ROS và Dataspeed DBW. Người dùng Windows 10 – những sinh viên đồng nghiệp của bạn đã gợi ý rằng lựa chọn cục bộ tốt nhất là sử dụng VM cho ROS, trong khi chạy trình mô phỏng nguyên bản (và đảm bảo mở các cổng giữa hai để giao tiếp). Bạn có thể tìm thấy repo của dự án tại đây. Sao chép hoặc tải xuống mã dự án trước các phần tiếp theo để bạn có thể theo dõi cùng với các mô tả mã! Trong README, bạn sẽ có thể tìm thấy bất kỳ phụ thuộc bổ sung nào cần thiết cho dự án. Dự án tích hợp hệ thống sử dụng trình mô phỏng của riêng nó sẽ giao diện với mã ROS của bạn và có tính năng phát hiện đèn giao thông. Bạn có thể tải xuống trình mô phỏng tại đây. Để cải thiện hiệu suất khi sử dụng máy ảo, chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống trình mô phỏng cho hệ điều hành máy chủ của bạn và sử dụng trình mô phỏng này bên ngoài máy ảo. Bạn sẽ có thể chạy mã dự án trong máy ảo trong khi chạy trình mô phỏng nguyên bản trong máy chủ sử dụng chuyển tiếp cổng trên cổng 4567. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập chuyển tiếp cổng, hãy xem phần cuối của khái niệm lớp học tại đây. Điểm đánh giá cho dự án này khá đơn giản – chiếc xe có điều hướng thành công đường đua không? Nếu bạn đang sử dụng phiên bản ba kỳ hạn, hãy kiểm tra phiếu tự đánh giá tại đây hoặc đối với phiên bản hai kỳ hạn, hãy xem phiếu đánh giá tại đây.

Author:

My name is Truong Thanh, graduated Master of Information Technology and Artificial Intelligent in Frankfurt University,Germany. I create this Blog to share my experience about life, study, travel...with friend who have the same hobbies.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s